תקנון -שבוע הקפה הישראלי

תקנון פעילות

הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

“עורך הפעילות” – חברת פאוזה שירותי קפה בע”מ ח.פ. 51-211222-8.

“הפעילות” – פעילות תוכן ושיתוף בעמוד הפייסבוק של חברת פאוזה בו במסגרת שבוע הקפה הבינלאומי, נזמין את הגולשים להעלות תמונה של הכנת משקה קפה מסוג “אפוגטו” (יצורף מתכון הכנה) – 5 הגולשים הראשוניים שיעלו תמונה של מה שהכינו יזכו בפרס ללא הגרלה, בכפוף לאמור בתקנון זה.

“משתתף/ים” – כל גולש או חבר בעמוד הפסייבוק של חברת פאוזה  רשאי להצטרף לפעילות  חמשת הראשוניים שיעלו יקבלו פרס ההצטרפות אפשרית דרך עמוד הפייסבוק שכתובתו https://www.facebook.com/pauza.coffee/

“אתר הפעילות” –  https://www.pauza.co.il, בו מופיעים פרטים בדבר הפעילות, לרבות תקנון הפעילות.

“הפרס/ים ” – במהלך תקופת הפעילות יחולקו 5 פרסים בכמויות המפורטות בסעיף 3 לתקנון זה.

“הזוכה/ים” – חמשת הגולשים הראשוניים שיעלו תמונה של משקה אפוגטו שהכינו בהתאם למתכון המוצג או דומה יקבלו פרס ללא הגרלה.

“תקופת הפעילות” – הפעילות תיערך ביום ראשון 10.10.19 ותסתיים ב 11.10.19 עד לשעה 23:59.

ימי הפעילות יכונו “תקופת הפעילות“.

עורך הפעילות רשאי לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, לקצרה, לחלקה לחלקים, או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו באתר הפעילות ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורך הפעילות בקשר עם כך.

“תקנון הפעילות” הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.

 1. כללי
  • בתקנון הפעילות השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, למעט הודעות עורך הפעילות בדבר שינוי תקנון זה.
  • תקנון הפעילות עשוי להתעדכן מעת לעת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר הפעילות. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור באתר הפעילות וזאת אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.
 2. השתתפות בפעילות
  • לצורך השתתפות בפעילות יש לבצע את הפעולות הבאות:
   • לעשות לייק לעמוד פאוזה בפייסבוק.
   • להעלות תמונה של משקה קפה מסוג “אפוגטו” בהמשך לפוסט המפורסם.
   • חמשת הגולשים הראשוניים אשר יעלו תמונה יקבלו פרס מחברת פאוזה.
  • כמות הזוכים המקסימאלית בפעילות כולה היא כמספר הפרסים המצוינים בסעיף 3 להלן.
  • עורך הפעילות יהיה רשאי לפרסם את שמות הזוכים.
  • כל משתתף רשאי לזכות בפרס אחד בלבד, ולא תעמוד למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בגין האמור.
  • יצוין, כי ההשתתפות בפעילות איננה כרוכה בתשלום כלשהו.
  • לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליה.
  • בכל מקרה בו משתתף יפעל שלא על פי כללי הפעילות והוראות תקנון זה, לרבות אך לא רק, בדרך של פריצה לתוכנת הפעילות ושינוי הנתונים שהועלו, יהיה עורך הפעילות רשאי לפסול משתתף זה. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורך הפעילות בקשר עם כך.
  • יצוין, כי תוצאות הפעילות, יוכחו על סמך נתונים ומידע שבידי עורך הפעילות, ואינם יינתנו לערעור.
  • עורך התחרות ינסה לאתר את הזוכה/ים וזאת תוך 3 ימים ממועד הזכייה הזוכה. במידה והזוכה לא אותר ו/או מסר כי אינו מעוניין לקבל את הפרס ו/או כי לא ניתן למסור לו את הפרס במען שהזין מכל סיבה שהיא ו/או יתחוור כי הזוכה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות כאמור לעיל, ייפסל משתתף זה ותפסל זכייתו ללא שיהיה זכאי לפיצוי כלשהו. במקרה בו נפסל זוכה כאמור, הפרס בו זכה ישוחרר, וכל משתתף אחר יהיה זכאי לזכות בו במסגרת הפעילות.
  • תיאום מימוש הפרס ייעשה עם כל זוכה בנפרד בלבד.
  • בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 3. הפרסים ואופן הענקתם לזוכים
  • הפרסים בפעילות וכמותם הינם:

תיאור הפרסים/מתנות

כמות

זוג כוסות קפוצ’ינו זכוכית או חרסינה של המותג לוואצה

5

 

 • מובהר כי עורך הפעילות רשאי לשנות ו/או להחליף את הפרס/ים ו/או כמותו/ם ו/או להסיר ממנו/מהם או להוסיף עליו/הם פרס/ים נוספ/ים/אחר/ים, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות. עדכונים לעניין זה יפורסמו באתר הפעילות.
 • לאחר וידוא פרטי הזוכים, עורך הפעילות יתאם, לפי שיקול דעתו, מועד למסירת הפרס לזוכה. יצוין, כי במידה ומדובר בקטין, מסירת הפרס תהא רק בנוכחות האפוטרופוס שלו.
 • מסירת הפרס תתבצע למען שהזוכה מסר לחברה בעת יצירת הקשר עמה לאחר הזכייה.
 • עורך הפעילות יעשה מאמץ כי קבלת הפרס תהיה בטווח של עד חודש ימים מיום הזכייה.
 • לזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורך הפעילות בגין האמור, ולרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בשל כל עיכוב ו/או איחור ו/או דחייה במועד קבלת הפרס או חלק הימנו.
 • המשתתפים מסכימים כי בכל מקרה בו יחול שינוי במועד ו/או באופן קבלת הפרסים ו/או בכל מקרה בו יחליט עורך הפעילות לשנות ו/או לבטל את הפרסים או חלק מהם, לפי העניין, ובכל מקרה בו יגרם נזק לפרס במהלך אספקתו על ידי צד ג’ לא יראו בכך הפרה של תקנון זה ו/או כנסיבות בגינן זכאים המשתתפים לסעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, לרבות כל טענה או דרישה לפרס חלופי ו/או פיצוי כלשהו.
 • לא ניתן להמיר ו/או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.
 • קבלת הפרס אינה מותנית בתשלום כלשהו לעורך הפעילות ו/או למי מטעמו.
 1. פרסומם של המשתתפים
  • עורך הפעילות רשאי לפרסם את שמות המשתתפים בטלוויזיה ו/או באתר הפעילות ו/או בכל מדיה אחרת. אם מדובר בקטין, פרסום שמו ו/או שם הוריו/אפוטרופסיו, מענם ופרטים נוספים אודותיהם יעשה באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של עורך הפעילות. מובהר, כי עורך הפעילות יהיה רשאי שלא לפרסם כלל. עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתף לפרסום פרטיו כאמור, לרבות לצורך קידום מכירות של עורך הפעילות. ההסכמה לפרסום כאמור מהווה תנאי לקבלת הפרס.
 2. הצהרות והתחייבויות המשתתף

מבלי לגרוע מכל חובות והתחייבויות המשתתף על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי עורך הפעילות כדלקמן:

 • כל הפרטים שמסר המשתתף הינם נכונים ומדויקים.
 • המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת או מכללא, ויפצה וישפה את עורך הפעילות ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, מיד עם דרישתו הראשונה של עורך הפעילות לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.
 1. כללי
  • המשתתף מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי השתתפות) בה ו/או לזכייה בה.
  • ההשתתפות בפעילות, קבלת הפרסים והשימוש בפרסים, הינם באחריותו הבלעדית של המשתתף, ועורך הפעילות ו/או מי מטעמו, לא יישאו באחריות והמשתתף פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), אובדן, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שהוא שיגרמו למשתתף בקשר עם הפעילות, לרבות על ידי מי מהשליחים שימסרו את הפרסים לזוכים ולרבות בקשר עם שימוש או מימוש הפרס.
  • עורך הפעילות אינו אחראי ולא יהיה אחראי באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או בזק ו/או מערכת המחשבים, על כל מרכיביה, ולא יישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. כן ידוע למשתתף כי יתכנו טעויות ו/או הפסקות ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות בניהול הפעילות ו/או בקליטת הנתונים וכי לעורך הפעילות הזכות הבלעדית לנקוט בפעולות שונות, כפי שיידרש לפי שיקול דעתו, עקב תקלה ו/או טעות כאמור לרבות להשהות, לדחות או לבטל כליל את הפעילות ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך הפעילות בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו לו עקב פעולות כאמור.
  • ידוע למשתתף כי חלק מהפרסים הינם של ספק צד ג’ שאינו עורך הפעילות. תנאי השירות ו/או המוצר על כל רכיביהם, כולל האחריות על המוצר ו/או השירות, זמני האספקה וכל עניין אחר הקשור לשירות ו/או למוצר, הינם באחריותו הבלעדית של הספק צד ג’ ובכל מקרה לא של עורך הפעילות. עוד מובהר כי עורך הפעילות אינו אחראי על אספקת המוצר וזו מתבצעת על ידי צד ג’ ולעורך האחריות לא תהא אחריות על אופן אספקת המוצר ו/או במקרה בו נגרם נזק כלשהו לפרס.
  • כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. עורך הפעילות יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך עפ”י הדין, את פרטי המשתתפים הזוכים ו/או ניכוי מס במקור. עורך הפעילות לא יישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
  • כל זוכה בפרס מצהיר בזאת, כתנאי לזכייתו, כי זכותו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה ויתברר, כי לא היה זכאי לפרס הוא ישיבו לעורך הפעילות, מיד עם דרישתו הראשונה, בלי לפגוע בסעדיו ובזכויותיו של עורך הפעילות על פי כל דין.
  • עורך הפעילות שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל שיחליט עם הפרסים שלא חולקו לאחר תום הפעילות, בכפוף לדין.
  • תקנון פעילות זה יימצא לעיון במשרדי עורך הפעילות (בתיאום מראש) ובאתר הפעילות.
  • ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורך הפעילות, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.
  • מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של עורך הפעילות מנעה ממשתתף מלהשתתף בפעילות או לזכות בזכייה כלשהו, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט לצורכי ההשתתפות בפעילות בלבד.
  • מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לעורך הפעילות על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין, עורך הפעילות רשאי למסור כל מידע אשר יידרש ממנו על פי כל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת.
  • על תקנון זה וכל הנובע ממנו יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בכל עניין הקשור ו/או הנובע, במישרין או בעקיפין, מההשתתפות בפעילות, הינה שנה אחת בלבד ממועד סיום תקופת הפעילות.

 

בהצלחה!!!!